ОБЩИ УСЛОВИЯ

за използване на уебсайт www.gastrogroup.bg

 

Добре дошли в нашия интернет магазин  gastrogroup.bg.

Благодарим Ви, че използвате нашите услуги!

МОЛЯ, ЗАПОЗНАЙТЕ С НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ, ЗАЩОТО С ДОСТЪПА, РАЗГЛЕЖДАНЕТО, РЕГИСТРАЦИЯТА И ИЗПОЛЗВАНЕТО ПО КАКЪВТО И ДА Е НАЧИН НА УСЛУГИТЕ НА УЕБСАЙТА, ВИЕ ПОТВЪРЖДАВАТЕ, ЧЕ СТЕ ЗАПОЗНАТИ С И ПРИЕМАТЕ БЕЗУСЛОВНО ДА СТЕ ОБВЪРЗАНИ С НАСТОЯЩИТЕ УСЛОВИЯ.

I. Валидност и действие

 1. Настоящите Общи условия (“ОУ”) уреждат отношенията между потребителите (“Потребител”) и „ ПИРИТА” ЕООД („Доставчик”) във връзка с продажбата и доставката на продукти (“стоки”) чрез интернет магазина gastrogroup.bg  („е-магазин”), с уеб адрес URL www.gastrogroup.bg (“уебсайт”).  

2. Доставчик на услугите в уебсайта е „ ПИРИТА” ЕООД, търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър на Република България, с ЕИК 121855992, със седалище и адрес на управление  гр. София, ПК 1000, ул. Ангел Кънчев 1, ет. 5, с адрес за упражняване на дейността гр. София, ПК 1000, ул. Ангел Кънчев 1, ет. 5 и данни за кореспонденция: гр. София, ПК 1000, ул. Ангел Кънчев 1, ет. 5, Email: office@gastrogroup.bg , тел: +3592 9731131,  което е регистриран администратор на лични данни, съгласно Удостоверение № 127286 /25.07.2014 на Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) и с регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № BG121855992

3. Тези ОУ представляват правно споразумение, което има обвързваща задължителна сила между Потребителите и Доставчика. Използването на уебсайта ще се счита за съгласие на Потребителя с настоящите Условия за ползването му. Взаимоотношенията между страните се регулират изключително и само от тези ОУ, от Политиката за лични данни и други писмени условия, създадени и публикувани от Доставчика в уебсайта, които са неразделна част от ОУ.

4. Настоящите ОУ се прилагат еднакво за регистрирани и за нерегистрирани потребители. Общите условия не разглеждат, нито регламентират каквито и да е въпроси, произтичащи от или свързани с предоставянето на връзки към други сайтове, реклами и софтуер на трети лица, доколкото тези услуги не се извършват от Доставчика.

5. Доставчикът си запазва правото по всяко време да прави промени в ОУ. Потребителят се съгласява да се информира за промените и при продължаване на използването на уебсайта и услугите след влизането в сила на нова версия на ОУ, ще се счита, че е изразил съгласието си с последната публикувана версия на тези ОУ. Потребителят има право да се откаже от услугите и да не използва уебсайта ако не е съгласен с промените в новите редакции на ОУ.

6. Доставчикът не дава гаранции за пълнотата или точността на информацията, за технически или други пропуски или грешки в уебсайта.

II. Характеристика на услугите

7. Услугите, предоставяни на потребителите в уебсайта имат следния предмет: продажба и доставка на стоки в интернет чрез платформа за онлайн поръчки в е-магазин с уеб адрес (URL www.gastrogroup.bg 

Продуктите, предлагани за продажба от www.gastrogroup.bg са предназначени основно за професионална употреба в ресторанти, барове, столови, професионални кухни и др. Продуктите са разделени на категории, с цел по-лесното им откриване, като има и вградена търсачка. В описанието на всеки продукт е дадена информация за основните характеристики на продуктите. Доставчикът си запазва правото по свое усмотрение да разширява каталога от предлагани продукти или да преустановява продажбата на определени продукти.

8. Доставчикът предоставя, а потребителите използват услугите такива, „каквито са обявени”, съгласно условията и параметрите, посочени в уебсайта. Услугите и ресурсите на уебсайта се използват по желание на потребителите, на техен риск и отговорност. Потребителят носи отговорност за избора на всяка стока/услуга и за съответствието й с неговите очаквания по отношение вида, функционалностите и основното предназначение на всяка избрана и закупена през е-магазина стока.

III. Поръчка. Договор за дистанционна продажба.

9. Потребителят може да поръчва стоки от каталога в е-магазина с кликване върху бутона „Добави в количката” до изображението на избраната стока, следвайки указанията в уебсайта за завършване на поръчка.

10. Преди да изпрати поръчка, Потребителят има възможност да прегледа съдържанието на количката с избраните стоки за покупка и да направи промени във вида или броя на стоките или да се откаже от поръчката.

11. С потвърждаването на избраните в кошницата стоки и  начина на плащане, чрез  бутона „Финализирай поръчката” и след получаването на потвърждение от Доставчика, поръчката се счита завършена и Договорът за покупко-продажба от разстояние влиза в сила.

IV. Цени. Плащане

12. Цените на стоките/услугите, предлагани в е-магазина са в български лева (BGN) или в  друга, обявена на платформата валута, с включен в тях ДДС, като „ПИРИТА” ЕООД си запазва правото, без предварително уведомление да ги променя по всяко време. Представените в уебсайта цени на продуктите са крайни и включват всички данъци и такси без цената за доставка.

13. Цените на стоките/услугите са валидни до датата, посочена в уебсайта или до последващата им промяна, извършена по усмотрение на Доставчика.

14. Дължимата от Потребителя сума за всяка поръчка, включваща всички разноски, свързани с покупката и доставката на поръчката се посочва преди  потвърждаването на поръчката.

15. Потребителят може да избира един от следните начини на плащане: с наложен платеж, по банков път, с или чрез системата epay.bg, в зависимост от наличните в момента опции. Начинът на плащане, доставка и изпълнение на договора се определя в настоящите общи условия, както и в информацията, предоставена на Потребителя в сайта на Доставчика.

15.1. С изключение на случаите на плащане с наложен платеж в момента на доставка на стоката, заплащането на стоките става авансово. При наложен платеж стойността на поръчката (закупеният продукт и сумата на доставката) се заплаща на куриера при доставката.

15.2. Плащането по банков път се извършва по следната банкова сметка:

Банка: РАЙФАЙЗЕНБАНК ЕАД

IBAN: BG06RZBB91551031997708

BIC Code: RZBBBGSF

Получател: Пирита ЕООД

15.3. При плащане с банков превод задължително се посочва номерът на поръчката.

15.4. За плащане на поръчка чрез системата epay.bg, Потребителят трябва да има регистрация в системата на е-pay.  За повече информация посетете уебсайта на www.epay.bg.

V. Регистрация

16. За успешна регистрация, Потребителят трябва да попълни всички задължителни полета в регистрационната форма като отговаря за точността, актуалността и верността на посочените данни. С натискането на бутона „Регистрация”, Потребителят декларира, че е запознат с настоящите ОУ и ги приема безусловно, както и че притежава правоспособност за сключване на договори от разстояние  и поема отговорност за всички действия и/или бездействия, свързани с използването на  потребителския му профил в уебсайта.

VI. Права и задължения на страните

17. Потребителят се задължава:

17.1. Да използва предлаганите в уебсайта услуги и ресурси законосъобразно, съгласно предназначението им и в съответствие с настоящите ОУ и да предоставя вярна информация за себе си, да не се представя за друго лице, да не създава потребителски профили чрез автоматизирани средства или по друг начин да не се опитва да заблуди другите за своята самоличност при осъществяване на комуникации през уебсайта. Потребителят е длъжен да уведоми незабавно Доставчика за всяко неоторизирано използване на паролата и профила му.

17.2. Да осъществява достъп до услугите и ресурсите на уебсайта чрез технологиите и средствата, предоставени от Доставчика, реализирани чрез обичайната им функционалност в уебсайта.

17.3. Да не използва, възпроизвежда копира и разпространява, в цялост или отделни части уебсайта и/или публикуваното в него съдържание за каквито и да цели (комерсиални или некомерсиални), извън изрично посочените в ОУ.

17.4. Да се информира за промени в уебсайта, е-магазина, услугите и други, съгласно публикуваната в уебсайта информация за тези промени. Потребителят ще се счита обвързан с последната актуална версия на настоящите ОУ от датата за влизането им в сила, посочена в тях. В случай на несъгласие с нова версия на ОУ, Потребителят може да се откаже да използва услугите и/или на уебсайта на Доставчика чрез писмено уведомление. 

18. Забранено е извършването на което и да е от следните действия от страна на Потребителя: копирането, адаптирането, реверсивен инженеринг, модифицирането, създаване на производни на софтуера в уебсайта, включително, но не само Flash, PHP, HTML, JavaScript, JavaApplets или друг код и/или програмни ресурси; заобикалянето, премахването, манипулирането на каквито и да е елементи от защитата и въведените мерки и технически средства за защита на услугите и на уебсайта от неоторизиран достъп, от хакерски и други деструктивни, злонамерени атаки и разрушителни действия, включително но не само всякакви действия, които имат за цел или резултат блокирането на достъпа до услугите и/или до уебсайта, зареждане и разпространение на незаконно съдържание, унищожаването в цялост или частично функционалността на услугите и на уебсайта, кражба и загуба на данни от услугите и ресурсите на уебсайта.

19. Потребителят има право:

19.1. Да използва законосъобразно уебсайта и всички услуги за целите и в пределите на настоящите ОУ.

19.2. Да създаде свой потребителски профил, съгласно изискванията на настоящите ОУ, както и да внася последващи промени в него.

19.3. Да прекрати по всяко време, по свое усмотрение и желание, използването на услугите и уебсайта и да иска заличаване /изтриване/ на своя профил.

19.4. Да избере свободно дали да заплати закупените стоки авансово или при доставката им, като дава своето безусловно съгласие Доставчикът да приема авансово плащане за всички закупени онлайн стоки, за които е избран начин на плащане, различен от наложен платеж.

19.5. Да върне закупена стока/и при условията на Раздел VII.

20. Доставчикът има право:

20.1. По всяко време, по свое усмотрение да прави изменения в услугите и в уебсайта във връзка с поддържането, развитието и/или подобряване качеството на предоставяните услуги от него, както и да разширява обхвата на услугите, без писмено уведомление до  потребителите и без да носи отговорност за това.

20.2. Да блокира достъпа на потребител до уебсайта при нарушаване на ОУ, Политиката за лични данни и други писмени условия, които са неразделна част от ОУ, включително, но не само при извършване,  опит или при реална опасност да бъдат извършени от Потребителя или от лица, използващи неговия профил, незаконни действия, или действия,  с които се застрашава сигурността и функционирането на услугите и/или на уебсайта, или са засегнати законни интереси на потребителите, на Доставчика или негови партньори, контрагенти и други свързани лица, или за опазването на друг значим обществен интерес.

20.3. С оглед повишаване качеството на услугите, при извършване на профилактика, при отстраняване на повреди, актуализиране на информацията и други свързани с това дейности, Доставчикът има право временно да ограничи или преустанови предоставянето на услугите. 

20.4. Доставчикът си запазва правото да търси с всички позволени законни средства защита и компенсация за извършени или за предполагаеми нарушения на Общите условия и Политиката за лични данни.

20.5. По всяко време, по свое усмотрение да актуализира или да прави промени в цените на стоките/услугите в уебсайта, респективно в е-магазина като не дължи предварително  уведомление на потребителите за тези промени и не носи отговорност за узнаването им.   Потребителят се осведомява за промените съгласно т.17.4. Всички промени, свързани с  използването на е-магазина и в клаузите на ОУ ще се публикуват от Доставчика в уебсайта. 

21. Всички права, които не са изрично предоставени на потребителите и/или трети страни в тези ОУ, са запазени и принадлежат на Доставчика.

22. Доставчикът се задължава:

22.1. Да достави на Потребителя закупените стоки, съгласно поръчката, направена в  е-магазина чрез избрани от Доставчика  куриерски фирми.  Доставчикът не носи отговорност за верността, точността,  пълнотата и актуалността на посочените от Потребителя данни за адрес на доставка.

22.2. Да възстанови в пълен размер стойността на закупена и върната от Потребителя стока при условията на т. 25 в срок до 14 календарни дни, считано от датата, на която Потребителят е уведомил Доставчика за своя отказ от сключения договор.

VII. Право на отказ и връщане на закупена стока

23. Потребителят има право на отказ, съгласно чл. 50 от Закона за защита на потребителите (ЗЗП), без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина в 14-дневен срок от датата на получаването на стоката. Не подлежат на връщане стоки, за които са налице условията на чл.57 от ЗЗП. Задължително условие за упражняване на правото на отказ от договора за продажба от разстояние  е предварителното уведомяване на Доставчика от страна на Потребителя в посочения срок. Правото на отказ се упражнява чрез попълване на предвидения в уебсайта формуляр. След получаването на попълнения формуляр, Доставчикът потвърждава получаването му.

24. След като е упражнил правото си по предходната точкаПотребителят е длъжен да върне на Доставчика стоката в 14-дневен срок от датата на която Доставчикът е уведомен за отказа, съгласно т.23. Потребителят заплаща само преките разходи за връщането на стоката.

25. Върнатите стоки  трябва да отговорят на следните задължителни условия:

25.1. Да са в оригиналната си опаковка и да не е нарушен търговският им  вид (разкъсана опаковка, премахнати етикети, липсващи части и други).

25.2. Да не са употребявани.

25.3. Да са придружени с всички съпътстващи доставката и стоките документи, включително но не само касова бележка или фактура, инструкция за употреба, гаранционна карта и други.

26. Потребителят се съгласява, Доставчикът да му възстанови по банков път стойността на отказаните стоки в 14-дневен срок, считано от датата на която е получил върнататите от Потребителя стоки.

VIII. Рекламации. Търговска гаранция

28. Стоките трябва да бъдат прегледани от Потребителя в момента на получаването им. Не се считат за дефекти несъществени различия в цвета, размера и външния вид в сравнение със снимката на стоката  в е-магазина. Приемането на стока при доставката й означава, че е прегледана от Потребителя и е приета без възражения за дефекти и за състоянието й.  Рекламации на закупени през е-магазина стоки ще се считат за основателни в следните случаи:

28.1. При стоки с дефекти, липса на окомплектация или с нарушен търговски вид, установени в момента на приемане на стоката, Потребителят има право на замяна на стоката. Доставчикът се ангажира да подмени дефектната стока с нова, за своя сметка. В случай, че не е възможна замяна, Доставчикът информира за това Потребителя в разумен срок и му възстановява по банков път заплатената сума, в това число и транспортните разходи по връщането.

28.2. Доставената стока е  различна от поръчаната. В тези случаи,  се прилага процедурата по предходната точка.

29. Не се уважават рекламации на стоки, които са използвани за друго, различно от нормалното им предназначение, или са били ползвани или транспортирани по нецелесъобразен начин, или са били ремонтирани от Потребителя или от трето лице или които са увредени, вследствие проявена небрежност на Потребителя или при неспазване на инструкциите, указанията и съветите на производителя за монтаж и/или използване на стоките.

30. Всички продукти имат търговска гаранция за период от 24 месеца, когато са закупени от физически лица. Потребителите имат право да предявят рекламация при несъответствие на закупен продукт с договора за продажба за привеждане  на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно гаранцията по чл. 112-115 от ЗЗП. При получаване на продукт с фабрични дефекти или   със скрити недостатъци, които не могат да се забележат  с обикновен преглед  при получаването на продукта, Потребителят има право на замяна  с друг продукт  от същия вид или  с друг подобен. Рекламацията трябва да се предяви в срок до 14 дни от датата на получаване на продукта. Доставчикът се ангажира да подменим дефектния продукт с друг, за своя сметка. В случай, че не успее да замени дефектен продукт или да приведе продукта в съответствие с договора за продажба, Доставчикът се задължава да ви уведоми за това в разумен срок и да ви възстанови по банков път заплатената сума.  Рекламациите се разглеждат при наличие на условията на чл.29. Възстановяване на разноски по връщането на продукти е приложимо при основателни и одобрени рекламации.

IX. Отговорност 

31. Доставчикът не носи отговорност за:

31.1.Качеството, надеждността, точността и извършването на свързаните услуги, осъществявани от други лица и организации във връзка с функционирането на интернет, социални мрежи, хостинг и други услуги, при смущения в трафика, дължащи се на причини, за които носи отговорност интернет доставчика или лицата, предоставящи онлайн и други  услуги, достъпни през уебсайта;

31.2.Качеството на услугите при използване на неизправни технически средства, устройства и/или неправилно конфигуриран софтуер от страна на Потребителя или за за каквито и да е преки, косвени, специфични, инцидентни или други щети, свързани с използването на софтуерни програми, инсталирани на компютъра на Потребителя;

32. Вреди, които са причинени от неточна, недостоверна, заблуждаваща и подвеждаща информация и/или данни, публикувани от рекламодатели или от други информационни източници в уебсайта.

33. Доставчикът не упражнява контрол и не носи отговорност за качеството на услугите на трети лица и страни във връзка с продажбата, разплащанията и доставките на поръчани  чрез е-магазина стоки, нито гарантира удовлетворение на Потребителя от избраните стоки.

34. Доставчикът не носи отговорност за забавяне на доставките по независещи от него причини. Сроковете за доставка, са индикативни, зависят от наличностите в складовете на Доставчика в Република България и в чужбина, и могат да бъдат удължени при необходимост.

35. В случай че Потребителят има съмнение относно качеството на стоките и услугите или съдържанието или надеждността на уебсайта, Потребителят не трябва да използва услугите или която и да е част от уебсайта. Във всички останали случаи, ако въпреки тези съмнения или резерви, Потребителят продължи да използва услугите или уебсайта, отговорността за това решение е изцяло на Потребителя.

X. Политика за поверителност на личните данни

В отговор на изискванията на новите европейски правила за защита на личните данни, „ПИРИТА” ЕООДподдържа висок стандарт на защита на Вашите лични данни, които предоставяте на сайта и осигурява възможност за управление на данните на съгласието за тяхното обработване.

36. Доставчикът „ПИРИТА” ЕООД е администратор на личните данни, които са му били предоставени от Потребителите или е придобило по друг начин. Доставчикът е предприел необходимите технически и организационни мерки за ограничаване неправомерния достъп до предоставяни от Вас лични данни, предвидени съгласно Общия Регламент за Защита на Данните (GDPR) , който се прилага от 25.05.2018г. 

37. Доставчикът полага всички разумни усилия, за да гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от Потребителя.

38. Какви данни обработваме?

38.1. Основни лични данни – имена (собствено име, презиме и фамилия, и адрес за доставка.

38.2. Комуникационни лични данни – телефон, e-mail, адрес;

38.3. Потребителско име и парола: в случаите, в които използвате услугите като регистриран потребител;

38.4. Информация за Вашето икономическо поведение: предпочитания за вида на предлаганите от нас продукти и начина на използването им.

Данните се събират, когато извършвате регистрация, за да ползвате на услугите на сайта, но  могат да бъдат предоставени и когато правите поръчка на предлаганите от нас стоки и по телефона. Когато правите регистрация на сайта, ни предоставяте и данни за вашето потребителско име, предпочитан начин за плащане и номер на банкова сметка. Ако имате създаден потребителски профил, това ще Ви позволи да правите и запазвате личните си настройки за предпочитания, да прегледате предишни поръчки, както и да планирате и управлявате бъдещи си поръчки.

39. Ние събираме и обработваме горепосочените лични данни за следните цели и на следните правни основания:

39.1. за изпълнение на поетите задължения при покупка на предлаганите от нас продукти и услуги (по смисъла на чл. 6, пар. 1, буква „б” от ОРЗД);

39.2. за представяне на предлаганите от нас продукти и услуги;

39.3. за целите на директния маркетинг, вкл. чрез изпращане на електронен бюлетин и информационни съобщения на посочен от Вас e-mailадрес;

39.4. за счетоводното отчитане и данъчното облагане на дейността ни (по смисъла на чл. 6, пар. 1, буква „в” от ОРЗД).

40.По какъв начин и в какви срокове съхраняваме данните:

40.1. Информацията за личните данни при нас се събира и съхранява в ел. вид на сървър и в компютрите на функционалните ни отдели. Всички лични данни, които обработваме се обработват в България, но за целите на хостинга и поддръжката тази информация може да се намира и на сървъри и сайтове на обработващи данни лица, с които имаме договор, включително извън България, в рамките на ЕС и САЩ. Трети лица нямат достъп до Вашите лични данни, освен когато закон изисква това. Когато е необходимо за спазване на законови изисквания и/или за изпълнение на поръчки, някои от събраните данни, вкл. данни за партньори и клиенти, се съхраняват и на хартиени носители. Лични данни по повод поръчките от страна на потребителите, се събират, предоставят и съхраняват и от търговските ни партньори, на основание сключени споразумения. Моля да имате предвид, че сме осигурили необходимото ниво на защита на Вашите данни и от страна на нашите партньори, с чието съдействие изпълняваме получените поръчки.

40.2. Доставчикът е предприел необходимите технически и организационни мерки за да осигури защита и конфиденциалност на личните данни.

40.3. Пазим Вашите лични данни само доколкото и докато това е необходимо за съответната дейност, за която са предоставени, за изпълнение на поръчката и всички свъзрани с нея права и задължения на страните, вкл. за целите на рекламационни производства, както и доколкото е необходимо съгласно изискванията и сроковете за това, предвидени в Закона за задълженията и договорите, Закона за счетоводството и останалото приложимо законодателство на Република България. 

40.4. Данните, които сте предоставили за използване за маркетингови цели, се пазят докато ни уведомите, че не желаете повече да получавате съответната информация от нас. 

40.5. Съхраняването на личните данни продължава, докато разполагаме с основания за тяхното съхранение – законово изискване, съгласие, изпълнение на договорни задължения. След постигане на целите на обработката на Вашите лични данни, ние ги унищожаваме.  

41.Като субект на данните Вие имате следните права:

41.1. право на достъп до Вашите лични данни, които се обработват от Доставчика;

41.2. право на коригиране на неточни или непълни лични данни;

41.3. право да поискате заличаване на данните („право да бъдеш забравен“) на лични данни, които се обработват незаконосъобразно или с отпаднало правно основание (изтекъл срок на съхранение, оттеглено съгласие, когато се обработват единствено на основание съгласие на субекта, изпълнена първоначална цел, за която са били събрани и други);

41.4. право на ограничаване на обработването при наличие на правен спор между доставчика и субекта на данни до неговото решаване и/или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;

41.5. право да получите личните си данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и да поискате прехвърлянето на тези данни на друг администратори, ако това е технически осъществимо;

41.6. право на възражение срещу обработката на личните Ви данни за целите на директния маркетинг, както и да възразите по всяко време и на основания, свързани с конкретната ситуация на субекта на данни, при условие, че не съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или съдебен процес;

41.7. право субектът на данни да не бъде обект на изцяло автоматизирано решение, включващо профилиране, което поражда правни последствия за него или го засяга в значителна степен;

41.8. право на жалба до Комисията за защита на личните данни или съда.

Горепосочените права, както и всички права, предоставени от ОРЗД, може да упражните с писмено или електронно заявление до Доставчика. В заявлението следва да посочите име, адрес и други данни за идентифицирането Ви като субект на данните, да опишете в какво се изразява Вашето искане, предпочитаната от Вас форма за комуникация и действия по Вашето искане. Необходимо е да подпишете Вашето искане, да отразите датата на подаване и адреса за кореспонденция с Вас.

42. Доставчикът „ПИРИТА“ ЕООД не прилага автоматизирано вземане на индивидуални решения, включително профилиране.

43. Разкриване на Ваши данни пред трети лица:

Доставчикът „ПИРИТА“ ЕООД разкрива Вашите лични данни само в следните случаи:

43.1. само пред държавни органи, институции и лица, на които сме длъжни да предоставяме лични данни по силата на закон;

43.2. на наши партньори, с които „ПИРИТА“ ЕООД има договорни отношения и които ни помагат да ви предоставим услугите си, в това число на лица, които по възлагане поддържат оборудване, софтуер и хардуер, използвани за обработка на лични данни. С всички тях имаме споразумения за запазване на конфиденциалността на информацията и защита на лични данни.

„ПИРИТА“ ЕООД взема мерки всички тези лица да прилагат същата защита към Вашите лични данни, която полагаме ние. За нас е важно да ползваме услугите само на такива лица, които се отнасят отговорно към защитата на личните данни и прилагат подходящи технически организационни мерки.

44. Мерки за защита

„ПИРИТА“ ЕООД събира, обработва и съхранява личните данни при спазване на всички законови изисквания и прилагайки адекватни технически и организационни мерки за сигурност. С цел максимална сигурност при обработка, пренос и съхранение на лични данни, използваме където е необходимо и допълнителни механизми за защита като криптиране и други подходящи в конкретната ситуация.

45. Значение на предоставените личните данни.

аше съгласие обработваме личните данни, когато доброволно преценявате да получавате информация и предложения от нас. Имате право по всяко време да оттеглите съгласието си, което може да доведе до преустановяване на предоставянето на услуги от страна на „ПИРИТА“ ЕООД. Моля да имате предвид, че дори и да упражните правото си да оттеглите даденото съгласие, ние ще продължим да съхраняване и обработваме предоставените лични данни, ако това е необходимо за целите на изпълнение на сключения договор и за упражняване на свързаните с него права или за изпълнение на законово задължение.

46. С приемането на настоящите условия Вие давате изричното си съгласие предоставените лични данни, които се отнасят до Вас, да бъдат обработвани и съхранявани по описаните причини и начини.

XI. Интелектуална собственост

47. Уебсайтът съдържа авторски материали и текстове, изображения, надписи, графични лога, графики, търговски марки, бази данни и софтуер, които са собственост или са лицензирани от Доставчика и са защитени от българските, европейските и други приложими закони и конвенции за авторски, сродни и други права върху интелектуална собственост. Възпроизвеждането на услугите на уебсайта и/или  който и да е техен елемент, обект на интелектуална собственост,  може да се извършва само и единствено с писменото съгласие на Доставчика и/или на неговите праводатели. Използването на услугите и на уебсайтa не предоставя на потребителите каквито и да е права върху обектите на интелектуална собственост в цялост, нито върху която и да е част от тях.

 

ХII. Надзор. Алтернативно решаване на спорове

48Надзорен орган за защита правата на потребителите в България е Комисията за защита на потребителите с адрес: 1000 гр. София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6;  тел.: 02/933 056  и тел. 02/9884218 и телефон на потребителя: 0700 111 22, уебсайт: www.kzp.bg.

 При спорове относно задължения, произтичащи от договори за онлайн продажби, при който не е постигнато споразумение, вие можете да отнесете спора към органите за алтернативно решаване на потребителски спорове (АРС) при условията и по реда на чл.181а и сл. от ЗЗП. Допълнителна информация за алтернативното решаване на потребителски спорове може да се открие в уебсайта на Комисията за защита на потребителите на адрес https://kzp.bg  и в платформата за онлайн решаване на спорове ОРС .

XIII. Приложимо право

49. За неуредените от настоящите ОУ въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство. Споровете във връзка с използването на уебсайта и предоставените в него услуги и ресурси, които не могат да се разрешат чрез преговори по взаимно споразумение или чрез орган за АРС, ще се отнасят за разглеждане и разрешаване от компетентния български съд.

 

XIV. Срок на доставка

Стандартен срок на доставка при налични артикули в склад на ПИРИТА ЕООД е 1-3 работни дни след направена поръчка, стандартен срок на доставка при неналични артикули в склад на ПИРИТА ЕООД е 3-5 седмици. Описаните срокове на доставка са индикативни и зависят от наличностите в складовете на фирмата в България, както и в складовете на нашите доставчици в чужбина. Стремежа ни е да доставяме продуктите в срок по-кратък от указаният, но все пак е възможно по независещи от нас причини да има забавяне на доставките. В случай на необосновано закъснение имате право да се откажете от поръчката си, като ние се ангажираме след установяване на причините в рамките на 20 дневен срок да Ви възстановим заплатените суми. 

В сила от 30.02.2017 г., изм. 15.08.2018

 

©  2017   ПИРИТА ЕООД                                    Всички права запазени.