ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Защитата на личните данни е наш приоритет.  “Пирита” ЕООД спазва всички приложими изисквания съгласно новите европейски правила за защита на личните данни, като предприема необходимите мерки и поддържа висок стандарт на защита на Вашите лични данни, които предоставяте на сайта и осигурява възможност за управление на даннитеи на съгласието за тяхното обработване. 

І. Доставчикът “Пирита” ЕООД е администратор на личните данни, които са му били предоставени от Потребителите или е придобило по друг начин. Доставчикът е предприел необходимите технически и организационни мерки за ограничаване неправомерния достъп до предоставяни от Вас лични данни, предвидени съгласно Общия Регламент за Защита на Данните (GDPR) , който се прилага от 25.05.2018г. От съображения за сигурност “Пирита” ЕООД изпраща данните само на адреса на електронната поща, посочен от Потребителя.

ІІ. Доставчикът полага всички разумни усилия, за да гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от Потребителя. Ние използваме съответните технически и организационни средства, за да защитим вашите данни от злоупотреба, загуба, повреждане или неразрешен достъп, промяна или изтриване. 

ІІІ. Какви данни обработваме:

3.1. Имена: собствено име, презиме и фамилия;

3.2. Контакти: телефон, e-mail и адрес за доставка;

3.3. Потребителско име и парола: в случаите, в които използвате услугите като регистриран потребител;

3.4. Информация за Вашето икономическо поведение: предпочитания за вида на предлаганите от нас продукти и начина на използването им.

Данните се събират, когато извършвате регистрация, за да ползвате на услугите на сайта, но  могат да бъдат предоставени и когато правите поръчка на предлаганите от нас стоки и по телефона. Когато правите регистрация на сайта, ни предоставяте и данни за вашето потребителско име, предпочитан начин за плащане и номер на банкова сметка. Ако имате създаден потребителски профил, това ще Ви позволи да правите и запазвате личните си настройки за предпочитания, да прегледате предишни поръчки, както и   да планирате и управлявате бъдещи си поръчки.

ІV. Ние събираме и обработваме горепосочените лични данни за следните цели и на следните правни основания:

4.1. за изпълнение на поетите задължения при покупка на предлаганите от нас продукти и услуги (по смисъла на чл. 6, пар. 1, буква „б” от ОРЗД);

4.2. за представяне на предлаганите от нас продукти и услуги;

4.3. за целите на директния маркетинг, вкл. за да ви бъде предоставен достъп до специална информация и оферти или за извършване на специални услуги (например изпращане на брошури по електронна поща);

4.4. за счетоводното отчитане и данъчното облагане на дейността ни (по смисъла на чл. 6, пар. 1, буква „в” от ОРЗД).

V. По какъв начин и в какви срокове съхраняваме данните:

5.1. Информацията за личните данни при нас се събира и съхранява в ел. вид на сървър и в компютрите на функционалните ни отдели. Всички лични данни, които обработваме се обработват в България, но за целите на хостинга и поддръжката тази информация може да се намира и на сървъри и сайтове на обработващи данни лица, с които имаме договор, включително извън България, в рамките на ЕС и САЩ. Трети лица нямат достъп до Вашите лични данни, освен когато закон изисква това. Когато е необходимо за спазване на законови изисквания и/или за изпълнение на поръчки, някои от събраните данни, вкл. данни за партньори и клиенти, се съхраняват и на хартиени носители. Лични данни по повод поръчките от страна на потребителите, се събират, предоставят и съхраняват и от търговските ни партньори, на основание сключени споразумения. Моля да имате предвид, че сме осигурили необходимото ниво на защита на Вашите данни и от страна на нашите партньори, с чието съдействие изпълняваме получените поръчки.

5.2. Доставчикът е предприел необходимите технически и организационни мерки, за да осигури защита и конфиденциалност на личните данни.

5.3. Пазим Вашите лични данни само доколкото и докато това е необходимо за съответната дейност, за която са предоставени, за изпълнение на поръчката и всички свързани с нея права и задължения на страните, вкл. за целите на рекламационни производства, както и доколкото е необходимо съгласно изискванията и сроковете за това, предвидени в Закона за задълженията и договорите, Закона за счетоводството и останалото приложимо законодателство на Република България. 

5.4. Данните, които сте предоставили за използване за маркетингови цели, се пазят докато ни уведомите, че не желаете повече да получавате съответната информация от нас. 

5.5. Съхраняването на личните данни продължава докато разполагаме с основания за тяхното съхранение – законово изискване, съгласие, изпълнение на договорни задължения. След постигане на целите на обработката на Вашите лични данни, ние ги унищожаваме.  

VІ. Права, с които разполагате като субект на данните:

6.1. право на достъп до Вашите лични данни, които се обработват от Доставчика;

6.2. право на коригиране на неточни или непълни лични данни;

6.3. право да поискате заличаване на данните („право да бъдеш забравен“) на лични данни, които се обработват незаконосъобразно или с отпаднало правно основание (изтекъл срок на съхранение, оттеглено съгласие, когато се обработват единствено на основание съгласие на субекта, изпълнена първоначална цел, за която са били събрани и други);

6.4. право на ограничаване на обработването при наличие на правен спор между доставчика и субекта на данни до неговото решаване и/или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;

6.5. право да получите личните си данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и да поискате прехвърлянето на тези данни на други администратори, ако това е технически осъществимо;

6.6. право на възражение срещу обработката на личните Ви данни за целите на директния маркетинг, както и да възразите по всяко време и на основания, свързани с конкретната ситуация на субекта на данни, при условие, че не съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или съдебен процес;

6.7. право субектът на данни да не бъде обект на изцяло автоматизирано решение, включващо профилиране, което поражда правни последствия за него или го засяга в значителна степен;

6.8. право на жалба до Комисията за защита на личните данни или съда.

Горепосочените права, както и всички права, предоставени от ОРЗД, може да упражните с писмено или електронно заявление до Доставчика. В заявлението следва да посочите име, адрес и други данни за идентифицирането Ви като субект на данните, да опишете в какво се изразява Вашето искане, предпочитаната от Вас форма за комуникация и действия по Вашето искане. Необходимо е да подпишете Вашето искане, да отразите датата на подаване и адреса за кореспонденция с Вас.

VІІ. Доставчикът “Пирита” ЕООД не прилага автоматизирано вземане на индивидуални решения, включително профилиране.

VІІІ. Разкриване на Ваши данни пред трети лица

“Пирита” ЕООД разкрива Вашите лични данни само в следните случаи:

8.1. само пред държавни органи, институции и лица, на които сме длъжни да предоставяме лични данни по силата на закон;

8.2. на наши партньори, с които “Пирита” ЕООД има договорни отношения и които ни помагат да ви предоставим услугите си, в това число на лица, които по възлагане поддържат оборудване, софтуер и хардуер, използвани за обработка на лични данни. С всички тях имаме споразумения за запазване на конфиденциалността на информацията и защита на лични данни.

“Пирита” ЕООД взема мерки всички тези лица да прилагат същата защита към Вашите лични данни, която полагаме ние. За нас е важно да ползваме услугите само на такива лица, които се отнасят отговорно към защитата на личните данни и прилагат подходящи технически организационни мерки.

ІХ. Cookies

Когато посещавате www.gastrogroup.bg, сървърите ни автоматично записват и анализират данни за вашия достъп като например вашият IP адрес, предоставен от вашия интернет доставчик, информация за вида на браузъра, който използвате, Интернет сайта, от който ни посещавате, включително датата и часа на всяко посещение. Тези данни остават анонимни и не могат да бъдат свързани с конкретно лице. Ние използваме тези данни за да анализираме кои секции от сайта ни представляват най-голям интерес за Вас с цел да подобрим съдържанието и да направим нашия сайт по-интересен и удобен за ползване. 

Х. Мерки за защита

“Пирита” ЕООД събира, обработва и съхранява личните данни при спазване на всички законови изисквания и прилагайки адекватни технически и организационни мерки за сигурност. С цел максимална сигурност при обработка, пренос и съхранение на лични данни, използваме където е необходимо и допълнителни механизми за защита като криптиране и други подходящи в конкретната ситуация.

ХІ. Значение на предоставените личните данни.

С Ваше съгласие обработваме личните данни, когато доброволно преценявате да получавате информация и предложения от нас. Имате право по всяко време да оттеглите съгласието си, което може да доведе до преустановяване на предоставянето на услуги от страна на “Пирита” ЕООД. Моля да имате предвид, че дори и да упражните правото си да оттеглите даденото съгласие, ние ще продължим да съхраняване и обработваме предоставените лични данни, ако това е необходимо за целите на изпълнение на сключения договор и за упражняване на свързаните с него права или за изпълнение на законово задължение.

 

С приемането на Общите условия за ползване на сайта Вие давате изричното си съгласие предоставените лични данни, които се отнасят до Вас, да бъдат обработвани и съхранявани по описаните причини и начини.